مشخصات فنی ایزوگام مناطق سردسیر

مشخصات فنی ایزوگام مناطق سردسیر

 

مشخصات فنی ایزوگام مناطق سردسیر

طول

متر

0.05 ± 10

10 ± 0.05

Length

عرض

سانتیمتر

±1 100

100± 1CM

width

ضخامت

میلیمتر

0.2 4±

4± 0.2MM

Thickness

وزن

کیلوگرم برمترمربع

0.2  ± 4.1

4.1± 0.2 Kg/ M2

weight

مقاومت در برابر سرما

درجه سانتیگراد

5-

00 C

Resistance against coldness

مقاومت در برابر گرما

درجه سانتیگراد

100+

120 0 C +

Resistance against heat ا

نقطه اشتعال

درجه سانتیگراد

250

250  0 C

Fire

مقاومت کشش درنقطه

ماکزیمم نیرو (حداقل)

کیلوگرم/5 سانتیمتر

کیلوگرم /5 سانتیمتر

طولی40

عرضی 30

LONGITUDINAL 40 Kg/5CM

TRANSVERSE 30 Kg /5CM

Tensile strength of

Max.load

نوع مخلوط اشباع کننده

قیر اصلاح شده باپلیمر

refinedtar polymere

Saturating mixture

نوع بستر

پلی استرسوزنی نبافته +تیشو (الیاف شیشه) نخدار

Polyester + cotton tissues(fiberglass)

Type of bed

وجه داخلی

پودر معدنی یا فیلم پلی اتین یا روکش آلومینیوم

Mineral power of polyethylene
film

Lnner surface

وجه خارجی

فیلم پلی اتین

Polyethylene film

 

Outer surface